Reservation

Compulsory items
Customer
 
Reservation Contact
 

Terms of Contract

 Všeobecné obchodní podmínky

 


Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VSP“) firmy Antonín Dvořák-INTEXPO, IČ 15895190, IDČ CZ450808089, místem podnikání Za školkou 375, Satalice, 190 15 Praha 915 (dále jen „pronajímatel“) blíže upravují práva a povinnosti z uzavřené nájemní smlouvy mezi pronajímatelem a nájemcem při pronájmu movitých věcí ve vlastnictví pronajímatele. Neupravují-li VSP jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků pronájmu příslušnými právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními  § 663 a násl. občanského zákoníku, příp. podle § 261 odst. 6 obchodního zákoníku i obchodním zákoníkem.

VSP jsou nedílnou součástí každé nájemní smlouvy uzavřené mezi pronajímatelem a nájemcem a postupuje se podle nich vždy, pokud samotná nájemní smlouva výslovně nestanoví jinak. Pronajímatel poskytl nájemci VSP před uzavřením nájemní smlouvy.

Předmět smlouvy

Nájemní smlouvou uzavřenou mezi pronajímatelem a nájemcem přenechává pronajímatel nájemci movité věci pronajímatele specifikované ve smlouvě za dohodnuté nájemné, aby je nájemce po stanovenou dobu užíval ke sjednanému účelu.

Uzavření nájemní smlouvy

 

Nájemce sdělí pronajímateli poptávku pronájmu, a to jakoukoli formou (ústně, telefonicky, písemně, faxem, emailem, formulářem z webového rozhraní pronajímatele). Pronajímatel na základě takové poptávky nájemce doručí nájemci nabídku. Nájemní smlouva se uzavírá  doručením objednávky nájemce, kterou akceptuje nabídku pronajímatele.  Nabídka nebo objednávka musí obsahovat: předmět nájmu, místo určení, dobu nájmu a výši nájemného. Veškeré právní úkony týkající se uzavření, změny či zrušení smlouvy mohou být provedeny buď písemně v listinné formě, nebo

Compulsory items

This is alternative content.