pujcovna

TERMS AND CONDITIONS

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VSP“) firmy Antonín Dvořák-INTEXPO, IČ 15895190, IDČ CZ450808089, místem podnikání Za školkou 375, Satalice, 190 15 Praha 915 (dále jen „pronajímatel“) blíže upravují práva a povinnosti z uzavřené nájemní smlouvy mezi pronajímatelem a nájemcem při pronájmu movitých věcí ve vlastnictví pronajímatele. Neupravují-li VSP jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků pronájmu příslušnými právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními  § 663 a násl. občanského zákoníku, příp. podle § 261 odst. 6 obchodního zákoníku i obchodním zákoníkem.

VSP jsou nedílnou součástí každé nájemní smlouvy uzavřené mezi pronajímatelem a nájemcem a postupuje se podle nich vždy, pokud samotná nájemní smlouva výslovně nestanoví jinak. Pronajímatel poskytl nájemci VSP před uzavřením nájemní smlouvy.

Předmět smlouvy

Nájemní smlouvou uzavřenou mezi pronajímatelem a nájemcem přenechává pronajímatel nájemci movité věci pronajímatele specifikované ve smlouvě za dohodnuté nájemné, aby je nájemce po stanovenou dobu užíval ke sjednanému účelu.

Uzavření nájemní smlouvy

Nájemce sdělí pronajímateli poptávku pronájmu, a to jakoukoli formou (ústně, telefonicky, písemně, faxem, emailem, formulářem z webového rozhraní pronajímatele). Pronajímatel na základě takové poptávky nájemce doručí nájemci nabídku. Nájemní smlouva se uzavírá  doručením objednávky nájemce, kterou akceptuje nabídku pronajímatele.  Nabídka nebo objednávka musí obsahovat: předmět nájmu, místo určení, dobu nájmu a výši nájemného. Veškeré právní úkony týkající se uzavření, změny či zrušení smlouvy mohou být provedeny buď písemně v listinné formě, nebo formou emailových zpráv s tím, že obě formy jsou závazné.

Smluvní podmínky nájemní smlouvy

Není-li místo určení (sjednané umístění předmětu nájmu pod dobu nájmu) sjednáno, je jím místo podnikání pronajímatele.

Nájemné, které  je uvedeno na webovém rozhraní pronajímatele, není součástí nájemní smlouvy – v každé nájemné smlouvě bude sjednáno nájemné pro ten který obchodní případ.

Nájemné, pokud není sjednáno jinak, v sobě neobsahuje DPH v zákonem stanovené výši.

Nájemce je povinen, pokud není sjednáno jinak, kromě nájemného zaplatit pronajímateli i náklady spojené s dopravou předmětu nájmu z místa podnikání pronajímatele do místa určení  a z místa určení do místa podnikání pronajímatele. Náklady dopravy činí 15 Kč za každý kilometr vzdálenosti bez DPH.

Cena dopravy zahrnuje montáž a demontáž předmětu nájmu a dodání předmětu nájmu do místa určení do přízemí nebo prvního patra. V případě, že nájemce požaduje dodat předmět nájmu do vyššího patra, či předmět nájmu ve vyšším patře vrátit, zavazuje se zaplatit pronajímateli náklady s tím spojené ve výši hodinové odměny zaměstnanců pronajímatele, kteří dodání a převzetí předmětu nájmu provádějí, v částce 250 Kč za každou započatou hodinu.

Nepřevezme-li nájemce od pronajímatele předmět nájmu v místě určení v první den doby nájmu,  nese nájemce náklady spojené s opakovaným dodáním předmětu do místa určení ve sjednané výši.

Pro případ prodlení nájemce s úhradou nájemného, resp. převzetím předmětu nájmu nebo s vrácením předmětu nájmu se sjednává povinnost nájemce uhradit pronajímateli smluvní pokutu v částce 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, resp. 0,1% z poměrného denního nájemného dle sjednané nájemní smlouvy za každý den prodlení. Pokud bude nájemce s vrácením předmětu nájmu pronajímateli v prodlení delším než 30 dnů, část předchozí věty o smluvní pokutě za pozdní vrácení předmětu nájmu se neuplatní a nájemce je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši odpovídající obvyklé ceně předmětu nájmu stanovené k prvnímu dni doby nájmu. Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody. V případě prodlení nájemce s úhradou nájemného, resp. převzetím předmětu nájmu nebo s vrácením předmětu nájmu o více než 14 dnů, je pronajímatel oprávněn odstoupit od nájemní smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody a právo na zaplacení smluvních pokut.

Na nájemce přechází nebezpečí vzniku škody na předmětu nájmu okamžikem jeho převzetí. Nájemce odpovídá za veškerou škodu, která na předmětu nájmu vznikla v době, kdy nesl nebezpečí škody, ať ke škodě došlo jakkoli (I bez zavinění nájemce).

Pronajímatel odpovídá nájemci za škodu vzniklou nájemci porušením této smlouvy  pouze do výše obvyklé hodnoty předmětu nájmu stanovené k prvnímu dni doby nájmu.

Nájemce není oprávněn postoupit nároky vůči pronajímateli vzniklé z nájemní smlouvy a v souvislosti s ní na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele.

Nájemce není oprávněn s předmětem nájmu jakkoliv disponovat, zejména ho zcizit, zastavit nebo jinak zatížit, ani pronajmout, ani provádět na něm jakékoli úpravy. Nájemce není oprávněn dát pronajatou techniku do podnájmu třetí osobě bez písemného souhlasu pronajímatele. Nájemce je povinen užívat předmět nájmu způsobem přiměřeným povaze a určení každého druhu předmětu nájmu a v souladu s návodem k jeho užívání, s nímž byl pronajímatelem seznámen. Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu jen ve sjednaném místu určení a není oprávněn předmět nájmu přemístit.

VSP jsou účinné ode dne ...................

V Praze dne ...................

Antonín Dvořák - INTEXPO

This is alternative content.